peones concello de ortigueira

Contratación temporal de 4 peóns/ peoas. | Concello de Ortigueira

Resumo da Oferta de Emprego no Concello de Ortigueira

A Xunta de Goberno Local de Ortigueira aprobou na sesión do 9 de maio de 2024 as bases e convocatoria para a contratación laboral temporal de catro peóns/peoas dentro do Programa de Integración Laboral (PEL-Concellos 2024). Esta contratación ten unha duración de cinco meses e está destinada a persoas desempregadas, cun financiamento de 40.000 € por parte da Deputación Provincial da Coruña.

DESCARGA O BOP AQUI

Funcións e Tarefas

As funcións dos traballadores incluirán:

 • Recollida de residuos
 • Limpeza viaria
 • Acceso aos núcleos de poboación
 • Mantemento de parques públicos

Proceso de Selección

A selección realizarase mediante un proceso de oposición libre, regulado polas seguintes normativas:

Requisitos para Participar

Os aspirantes deben cumprir os seguintes requisitos:

 • Ser español ou nacional dun estado membro da UE
 • Ter máis de 16 anos
 • Posuír capacidade funcional para as tarefas
 • Non estar inhabilitados para empregos públicos
 • Estar inscritos como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia

Ademais, deben atoparse nalgunha das situacións de exclusión social especificadas (mulleres, maiores de 45 anos, persoas con discapacidade, entre outras).

Presentación de Solicitudes

As solicitudes deberán presentarse dirixidas á Alcaldía-Presidencia no Rexistro Electrónico Xeral do Concello ou nos lugares previstos na Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, dentro dos cinco días hábiles seguintes á publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

Fase de Oposición

A fase de oposición constará de dúas probas:

 1. Proba práctica relacionada coas tarefas do posto.
 2. Proba de coñecemento de lingua galega para aqueles que non acrediten posuír o título CELGA 1 ou superior.

Tribunal Cualificador

O tribunal cualificador estará composto por:

 • Un presidente
 • Un secretario
 • Tres vogais (funcionarios ou persoal laboral fixo)

Publicación de Resultados

Os resultados publicaranse na sede electrónica do Concello. En caso de empate nas puntuacións, resolverase tendo en conta varios criterios, como a condición de vítimas de violencia de xénero, ser parados de longa duración, persoas con discapacidade e menores de 30 anos. A formalización dos contratos realizarase seguindo a orde de puntuación obtida.

Para máis detalles, podes consultar a convocatoria completa.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Contacta con el Representante de USO